ETA Whitepaper Series part 4: Using ETA for automation